امام بین زندانی و غیر زندانی در داشتن حقوق انسانی تفاوتی قائل نبود