پیشروی ارتش ونیروهای مردمی یمن در استان تعز/ حمله به زنجبار