999 کارگاه استان یزد از تخفیفات حق بیمه کارفرما برخوردار شدند