برای حضور در دوره بعد ونیز زودتر اقدام می‌کنیم/ مذاکره با وزیر