اختصاص 8 ميليارد تومان براي بهسازي و بازسازي سواحل 8 شهرمازندران