همدلی دولت و ملت به ارتقا مشارکت اجتماعی می انجامد