نماینده مجلس: کشوری موفق است که آموزش و پرورش کارایی داشته باشد