تمامی مصوبات سفر مقام معظم رهبری به سقز محقق شده است