سفیر قرقیزستان :ارتقای سطح روابط اقتصادی با ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است