کشتی شاهد برای پهلوگیری در یمن، از سازمان ملل مجوز دریافت کرده است