فتح خرمشهرنماد قدرت و اقتدار رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس بود