403 میلیارد ریال تسهیلات آبیاری تحت فشار در جنوب کرمان پرداخت شد