دیپلمات آمریکایی: مذاکرات اقتصادی با مسکو منوط به ...