روابط عمومی‌ها حلقه مفقوده مردم و ادارات گالیکش / عدم توجه به روابط عموم نشانه ضعف مدیریت خواهد بود