دانشگاه صنعتی اصفهان دانشگاهی پیشرو، منظم و پرکار است