پرسپولیس آبروی میزبان‌ها و تیم‌های دوم گروه را خرید!