خانواده ها از نام نویسی فرزندان در مدارس غیرمجاز فوتبال خودداری کنند