مقانلو: هدف تکواندو کسب چهار مدال المپیک است/ نباید با نتایج کسب شده جهانی مغرور شویم