متهمانی که یکباره بیماری قلبی می‌گیرند و قرصی می‌شوند!