وزیران جهاد کشاورزی و مسکن و شهرسازی به سراب سفر می کنند