ارکستر بلغارستان داستانی از شاهنامه را نواخت/ نبرد دوازده رخ