دانشگاه آزاد شاهرود به دنبال رشته های تلفیقی و چند نظمی است