کنترل تقاضا و فشار هزینه ها دو عامل موثر در کنترل تورم