ابتکار: کیفیت سوخت بهبود یافته است/ دستور رییس جمهور برای کنترل آلودگی هوا