دولت از سرمایه گذاران ایرانی مقیم خارج از کشور حمایت کاملی می کند