از دو عنوان کتاب و سرود فاخر در خصوص حضرت آیت الله بهجت رونمایی می شود