اختصاص 700میلیون ریال اعتبار به مرمت و بازسازی پل تاریخی گاران