خودکشی؛ قصه تلخ و تراژیک مردمان قرن هیاهو و تکنولوژی /پای دردودل بیمارانی که در خودکشی ناکام ماندند