پرداخت تسهیلات قالی بافی به ارزش۴میلیارد ریال به بانوان دهاقانی