شاخص های دولت برای شناسایی دهک های پر در آمد اعلام شود