سرمایه‌گذاری در گرمی به درخواست نمایندگان، دروغ است