حمایت دولت از ایجاد شبکه‌های اجتماعی داخلی در کشور