«کوروش کبیر» هنوز منتظر سرمایه است / سرمایه تامین نشود فیلم دیگری می سازم