راه اندازی شهرک گلخانه ای در شرکت زراعی گلپایگان به وسعت ۱۰۰ هکتار