کلاس 97؛ جام های اروپایی در دستان بارسایی های سابق