مدیریت ضعیف عاملی برای عدم رونق مناطق آزاد/ به هیچ یک از اهداف مناطق آزاد نرسیدیم