افزایش 20 درصدی تولید ماهیان گرم آبی و سردآبی در اردبیل