مزرعه گل گاو زبان در منطقه سفیدآب گیلان / عکس: محمدعلی گل‌خواه