علیزاده: توانایی کسب مدال در المپیک برزیل را دارم/ خدا را شکر کسب مدال برنز رو سفید شدم