مرد شکاک،همسرش را به قعر چاه فرستاد و او را با سنگ و چاقو کشت