مجموعه فرهنگی گلشن آخرین گزینه برای ایجاد جمعه‌بازار کتاب در بجنورد