دپیلمات آمریکایی: مذاکرات اقتصادی با مسکو منوط به اجرای توافقات مینسک است