پروژه‌های نیمه‌تمام مجتمع آموزش عالی شیروان نیازمند 30 میلیارد ریال اعتبار است