پایان 80 درصد از تصویربرداری « آقا و خانم سنگی» + جدیدترین تصاویر