تأکید وزیر علوم براستمرار پیشتازی و موفقیت های چشمگیر دانشگاه صنعتی اصفهان