۲۰ درصد شركت های تعاون روستایی خراسان شمالی غیرفعال هستند