مناف هاشمی: تکواندوی ایران مسیر موفقیت خود را پیدا کرده