تأکید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری براستمرار پیشتازی و موفقیت های چشمگیر دانشگاه صنعتی اصفهان