دیرینه فرهنگی مازندران؛ شاهراه ارتباطی اجتماع و اقتصاد