ژاپن 100 ميليارد دلار براي توسعه آسيا اختصاص مي دهد